معرفی پرسنل

مدیر مرکز
مهندس محمود صابری
مدرک تحصیلی : ;کارشناسی ریاضی

پست الکترونیک :m.saberi@zbmu.ac.ir

 

 

 
کارشناس مسئول آموزش
مهندس بیژن دانش شهرکی
مدرک تحصیلی: کارشناس ریاضی- کاربرد کامپیوتر
مسئول اتوماسیون وزارتخانه

پست الکترونیک : bijan_danesh@zbmu.ac.ir

 

 

 
کارشناس  نرم افزار
مهندس حسین بزی

مدرک تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر - نرم افزار

مسئولیت : مسئول نرم افزارهای اداری دانشگاه

پست الکترونیک :hosein_bazy@zbmu.ac.ir
کارشناس نرم افزار
مهندس زینب عباسی 
مدرک تحصیلی: کارشناس ریاضی- محض
مسئولیت:;کارشناس سایت دانشگاه-مسئول اتوماسیون اداری دانشگاه
پست الکترونیک : abasi@zbmu.ac.ir
 
کارشناس مسئول شبکه
مهندس مهدی خالقی فرد
مدرک تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر
مسئولت:مسئول شبکه دانشگاه

پست الکترونیک : khaleghi@zbmu.ac.ir

 

 

 
کارشناس نرم افزار
مهندس مریم حسینی

مدرک : کارشناس کامپیوتر

مسئولیت : کارشناس اتوماسیون اداری و سایت دانشگاه

پست الکترونیک :hoseini@zbmu.ac.ir
کارشناس سخت افزار 
آقای مهندس امیرحسین سالاری
مدرک تحصیلی : کاردان کامپیوتر
پست الکترونیک : salary@zbmu.ac.ir
 
 

 

کارشناس آمار
آقای مهدی زینلی قاسمی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ریاضی
پست الکترونیک : ghasemi@zbmu.ac.ir