اطلاعیه جدید:

قابل توجه پذیرفته شدگان چهل و پنجمین دوره آزمون دستیاری که از سهمیه مناطق بومی استفاده نموده اند.نظر به دستور معاونت محترم درمان وزرات بهداشت حتما قبل از مراجعه جهت ثبت نام از معاونت درمان دانشگاه محل تعهد نامه کتبی مبنی برتعیین شهر محل تعهد به خدمت را تهیه و در زمان ثبت نام به همراه داشته باشند

در غیر این صورت طبق دستور وزرات متبوع از شروع به تحصیل نامبردگان جلوگیری بعمل خواهد امد.

 

اطلاعیه ثبت نام دستیاری