اخبار معاونت

تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی به اطلاع می رساند جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک پیوستی، شنبه مورخ 11/10/95 به آدرس زابل - خیابان شهید رجایی - چهارراه بهداشت - معاونت آموزشی - طبقه سوم مراجعه نمایند./

ادامه مطلب