معاون آموزشی

سرپرست معاون آموزشی دانشگاه

دکتر تبریزیان

آدرس  : سیستان و بلوچستان ، زابل ، خیابان شهید رجایی ، چهارراه بهداشت ، معاونت آموزشی و پژوهشی

پست الکترونیکی معاونت آموزشی و پژوهشی : EDO@zbmu.ac.ir