فرم نظر سنجی ارباب رجوع

فرم نظر سنجی ارباب رجوع
 • 0
 • تاریخ مراجعه*
  1
 • واحد مراجعه شده*
  2
 • اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای خدمات مورد درخواست را چگونه ارزیابی میکنید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  3
 • نحوه برخورد کارکنان با شما گونه بوده است ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  4
 • امکانات رفاهی جهت ارباب رجوع را چگونه ارزیابی میکنید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  5
 • نحوه فرآیند انجام کار از لحاظ سرعت ودقت و کیفیت را چگونه ارزیابی میکنید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  6
 • اگر از شخصی رضایت دارید لطفا قید نمایید.*نام کامل
  7
 • اگر از شخص یا اشخاصی ناراضی هستید در صورت تمایل نام او را ذکر نمایید.*نام کامل
  8
 • لطفا نظرها و پیشنهادهای خود را برای اصلاح امور ذکر نمایید.*توضیح بیشتر
  9