فراخوان جذب یک نفر نیروی ماما دارای شماره نظام مامایی بصورت قراداد پزشک خانواده

تعداد بازدید:۱۸۸۷
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد یک نفر نیرو در رشته مامایی دارای شماره نظام مامایی جهت خدمت در شبکه بهداشت و درمان هیرمند ( مرکز خدمات جامع سلامت برج میرگل ) بصورت قرارداد پزشک خانواده بکارگیری نمایند .

 

متقاضیان می توانند از تاریخ 18/3/98 لغایت 22/3/98 با در دست داشتن مدارک ذیل به کارگزینی معاونت بهداشتی به آدرس زابل خیابان طالقانی

   نبش طالقانی 26 مراجعه نمایند. 

  0 رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 000/300 ریال به حساب شماره 4001078203018624 با شناسه واریزی 30 رقمی 333078263125402001400020279000  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام در آمد های اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی زابل             

  از طریق پایا-ساتنا  و شبا در کلیه بانکها قابل پرداخت می باشد( قید شناسه واریز مذکور در فیش پرداخت الزامی می باشد)                                                                                                 

   0 اصل شناسنامه به همراه تصویر کل صفحات       

   0  اصل مدرک تحصیلی به همراه کپی 

   0  اصل کارت ملی به همراه کپی   

   0  اصل کارت نظام مامایی به همراه تصویر آن

  

ضمناً تاریخ توزیع کارت و زمان آزمون و محل برگزاری در زمان تحویل مدارک به متقاضیان اعلام می شود.


( ۱۱ )

نظر شما :