لیست مناقصات دستگاه دولت شفاف

تعداد بازدید:۹۶۵
ردیف  موضوع  شماره مناقصه  شماره فراخوان  مبلغ (به ریال)  برنده  باطل  تعداد شرکت کننده  ردپاکت الف  رد پاکت ب  ردپاکت ج  توضیحات 
1 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیرات ،نگهداری وراهبردی تاسیسات مکانیکی ،الکگتریکی ساختمانهای اصلی وجنبی بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) زابل  1401/2-1 2001003840000001 - - + 0 0 0 0 بعلت عدم حضور شرکت کننده ،مناقصه تجدید گردید 
2 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیرات ،نگهداری وراهبردی تاسیسات مکانیکی ،الکگتریکی ساختمانهای اصلی وجنبی بیمارستان سیدالشهدا ء (ع) زهک  1401/2-2 2001003840000002 - - + 1 0 0 0 بالا بودن قیمت پیشنهادی تنها شرکت کننده 
3 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیرات ،نگهداری وراهبردی تاسیسات مکانیکی ،الکگتریکی ساختمانهای اصلی وجنبی بیمارستان شهداء هیرمند  1401/2-3 2001003840000003 - - + 0 0 0 0 بعلت عدم حضور شرکت کننده ،مناقصه تجدید گردید 
4 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیرات ،نگهداری وراهبردی تاسیسات مکانیکی ،الکگتریکی ساختمانهای اصلی وجنبی بیمارستان امام خمینی (ره) وکلینیک تخصصی وفوق تخصصی امام رضا (ع)  1401/2-4 2001003840000004 - - + 1 0 0 0 بالا بودن قیمت پیشنهادی تنها شرکت کننده 
5 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیرات ،نگهداری وراهبردی تاسیسات مکانیکی ،الکگتریکی ساختمانهای اصلی وجنبی مجتمع آموزشی دانشگاه  1401/2-5 2001003840000005 - - + 0 0 0 0 بعلت عدم حضور شرکت کننده ،مناقصه تجدید گردید 
6 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیرات ،نگهداری وراهبردی تاسیسات مکانیکی ،الکگتریکی ساختمانهای اصلی وجنبی معاونت فرهنگی وامودانشجویی دانشگاه به همراه خوابگاهها  1401/2-6 2001003840000006 - - + 1 0 0 0 بالا بودن قیمت پیشنهادی تنها شرکت کننده 
7 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای تکمیل مرکز بهداشتی ودرمانی 10تختخوابی هامون  1401/2-7 2001003840000007 338/888/888/888 شرکت راه وساختمان شماره 4 زاهدان  - 2 - - +  
8 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پایگاه محمد آباد شهرستان هامون  1401/2-8 2001003840000008 9/487/500/000 شرکت هیرمند زاریس شرق  - 1 - - -  
9 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پایگاه سلامت حضرت ولیعصر (عج) شهرستان زابل  1401/2-9 2001003840000009 9/487/500/000 شرکت هیرمند زاریس شرق  - 1 - - -  
10 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیرات ،نگهداری وراهبردی تاسیسات مکانیکی ،الکگتریکی ساختمانهای اصلی وجنبی معاونت فرهنگی وامودانشجویی دانشگاه به همراه خوابگاهها  1401/3-10 2001003840000010 19/800/000/000 شرکت اعتماد کارآرا  - 1 - - -  
11 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیرات ،نگهداری وراهبردی تاسیسات مکانیکی ،الکگتریکی ساختمانهای اصلی وجنبی بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) زابل  1401/3-11 2001003840000011 - - + 0 - - - بعلت عدم حضور شرکت کننده ،مناقصه تجدید گردید 
12 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیرات ،نگهداری وراهبردی تاسیسات مکانیکی ،الکگتریکی ساختمانهای اصلی وجنبی بیمارستان امام خمینی (ره) وکلینیک تخصصی وفوق تخصصی امام رضا (ع)  1401/3-12 2001003840000012 8/500/000/000 شرکت عمارت سازان هیرمند  - 1 - - -  
13 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیرات ،نگهداری وراهبردی تاسیسات مکانیکی ،الکتریکی ساختمانهای اصلی وجنبی مجتمع آموزشی دانشگاه  1401/3-13 2001003840000013 - - + 0 - - - بعلت عدم حضور شرکت کننده ،مناقصه تجدید گردید 
14 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیرات ،نگهداری وراهبردی تاسیسات مکانیکی ،الکتریکی ساختمانهای اصلی وجنبی بیمارستان سیدالشهدا ء (ع) زهک  1401/3-14 2001003840000014 19/440/000/000 شرکت اعتماد کارآرا  - 1 - - -  
15 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیرات ،نگهداری وراهبردی تاسیسات مکانیکی ،الکگتریکی ساختمانهای اصلی وجنبی بیمارستان شهداء هیرمند  1401/3-15 2001003840000015 12/960/000/000 شرکت اعتماد کارآرا  - 1 - - -  
16 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمت نیروی انسانی گروه بهداشتی ودرمانی به تعدا 25نفر  1401/4-16 2001003840000017 35/715/000/000 شرکت کوروش کبیرسیستان  - 2 - + -  
17 مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ وتوزیع غذای بیماران بیمارستانهای تابعه دانشگاه  1401/5-17 2001003840000018 54/516/000/000 شرکت 1843 زابل  - 3 - - +  
18 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمت نیروی انسانی 16نفر دستیار دندانپزشک  1401/5-18 2001003840000019 23/127/000/000 شرکت کوروش کبیرسیستان  - 2 - + -  
19 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمت نیروی انسانی (بهداشتی ودرمانی ) به تعداد 24نفر  1401/5-19 2001003840000020 44/603/000/000 شرکت کوروش کبیرسیستان  - 1 - - -  
20 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمت نیروی انسانی خدماتی  به تعداد 24نفر  1401/5-20 2001003840000021 42/667/000/000 کیان سلامت سیستان  - 3 - - +  
21 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی ،نظافتی ، سرایداری ونگهبانی به تعداد 47نفر 1401/5/21 2001003840000022 84/655/000/000 کیان سلامت سیستان  - 2 - - +  
22 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی ،نظافتی ، پشتیبانی به تعداد 66نفر  1401/5-22 2001003840000023 119/330/000/000 هیرمند زاریس شرق    3 - - +  
23 مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری وخرید راهبردی خدمات نوین مراقبت های اولیه سلامت در6پایگاه سلامت شهری  1401/8-23 2001003840000024 - - + - - - - بعلت عدم حضور شرکت کننده ،مناقصه تجدید گردید 
آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۲