آموزش بالینی

دکتر خدیجه رضایی کیخایی

مدرک تحصیلی: استاد طب مادر و جنین

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر خدیجه رضایی کیخایی

آخرین بروزرسانی: ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

دکتر خدیجه رضایی کیخایی


ستاد طب مادر و جنین

گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

بیمارستان امیرالمومنین

دانشگاه علوم پزشکی زابل