لیست قراردادهای دانشگاه دولت شفاف

تعداد بازدید:۱۲۵
تاریخ  شماره  مبلغ قرارداد{ریال} مدت قرارداد  موضوع قرارداد  پیمانکار 
1400/10/30 1400/22/11/166846 4/110/750 1401/01/01تایکسال سرویس دوره ای تعمیرات و نگهداری دستگاه های ماشین همودیالیز پیمانکار 
    90/000/000 1401/1/1تا1401/12/29 اجاره مینی بوس جهت سرویس دهی پرسنل بیمارستان پیمانکار 
    هزینه هرکیلو4230ریال 1401/1/1تا1401/12/29 دفن بهداشتی زباله های بیمارستان امیر پیمانکار 
    به ازای هرساعت 175000 1401/1/22تا1401/4/31 اجاره خودروی سواری پژو405 پیمانکار 
    برای هر جلسه800/000ریال بابت 83جلسه66/400/000 1401/2/1تا1401/4/1 سالن ورزشی پیمانکار 
    برای هرجلسه1/500/000ریال برای24جلسه36/000/000 1401/2/1تا1401/4/1 سالن ورزشی پیمانکار 
1401/1/30 1060 مبلغ کل6/390/000/000 1401/1/30بمدت 2ماه احداث خانه بهداشت روستایی اومار نیمروز پیمانکار 
1401/1/30 216 طبق دستورالعمل از سوی وزارت بهداشت 1401/2/1تا1402/2/1 انجام خدمات پاراکلینیکی ازمایشگاه پیمانکار 
      1401/1/1تا1401/12/29   پیمانکار 
1401/2/10 1610 توافق طرفین هرماه یکبار 1401/2/15تا1402/2/14 دفترپیشخوان دولت پیمانکار 
1400/12/28 28454 50/000/000 1401/1/5تا1401/12/29 اجاره یک دستگاه مینی بوس پیمانکار 
    612/902/640 1401/1/1تا1401/12/29 پشتیبانی نرم افزارهای تحویل شده از طرف مجری به کارفرما پیمانکار 
    هرکیلوزباله 4230 1401/1/1تا1401/12/29 اجرای عملیات دفن بهداشتی زباله بیمارستان امیر پیمانکار 
    85/000/000 1402/2/31تا1401/3/1 سرویس دهی ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان شهدا هیرمند پیمانکار 
    2/584/722/255/579 1401/2/16تا1402/2/16 بیمه اتش سوزی پیمانکار 
    ماهیانه40/000/000 1401/2/16تا1402/2/16 اجاره تمامی شش دانگ منزل مسکونی پیمانکار 
    18/000/000 1401/4/1تا1402/4/1 اجاره تمامی فضای بوفه بیمارستان امیر پیمانکار 
1401/2/4 95 83جلسه66/400/000 1401/2/1تا1401/4/1 اجاره سالن ورزشی پیمانکار 
1401/2/26 1093 هرساعت 175/000 ریال 1401/3/1تا1401/4/31 اجاره یک دستگاه خودرو سواری پژو405 پیمانکار 
    153/690/000 1401/1/1تا1401/12/29   پیمانکار 
    طبق ضوابط سازمان بیمه  1401/1/1تا1402/12/29 واگذاری ارایه خدمات دارویی هیرمند به داروخانه بخش غیردولتی پیمانکار 
    550/000/000 1401/4/1تا1401/4/10 عملیات اجرا سنگ کاری کف دیالیز بیمارستان امام پیمانکار 
    روزانه4/500/000ریال 1401/2/29تا1401/3/2 استفاده از کار و خدمات پیمانکار تحت عنوان حفاری دو حلقه چاه پیمانکار 
    2/584/722/255/579ریال 1401/3/5تا1402/3/5 اتش سوزی پیمانکار 
    2/400/000/000 1401/1/20بمدت 2ماه احداث سوله انبار مدیریت بحران پایگاههای اورژانس  پیمانکار 
    220/000ریال به ازای هرساعت کارکرد 1401/3/1تا1401/4/31 اجاره خودرو سواری سمند پیمانکار 
    ریال6/500/000/000 1401/3/1تا1401/3/31 تهیه و اجرای ترانسفور ماتور بهمراه تیرکوبی پیمانکار 
    5/463/891/000ریال 1401/4/1تا1401/4/31 احداث شبکه 20kvبه متراژ100متر طول پیمانکار 
    175000 1401/3/23تا1401/4/31 اجاره خودرو سواری پژو405 پیمانکار 
1401/2/26 2420 175000ریال 1401/3/1تا1401/4/31 اجاره خودرو سواری پژو405 پیمانکار 
1401/2/25 2364 6/350/000/000 1401/3/9بمدت دو ماه احداث خانه بهداشت روستای لوتک شهرستان هامون پیمانکار 
1401/2/25 2374 6/300/000/000 1401/3/9بمدت دو ماه احداث خانه بهداشت روستای حسین ابادی شهرستان زهک پیمانکار 
1401/02/28 1401-3000-3224 4/110/750 1401/1/1تا1401/12/29 بازرسی.نگهداری.تعمیر دستگاههای همو دیالیز پیمانکار 
  160   1401/4/1تا1402/4/1   پیمانکار 
    طبق تعرفه های سازمان استاندارد ملی کشور 1401/4/1تا1402/4/1 انجام ازمون های مورد درخواست بر رروی کلیه مواد اولیه پیمانکار 
    8/500/000/000 1401/4/1تا1402/3/31 تعمیرات کلیه امورنگهداری بیمارستان امام خمینی و کلینیک علی بن موسی الرضا پیمانکار 
1401/2/5 578 175/000ریال 1401/2/6تا1401/4/31 اجاره خودرو سواری پژو405 پیمانکار 
    23/886/014/000 1401/3/23تا1401/4/23 خرید یک دستگاه فروزن سکشن پیمانکار 
    4/110/750 1401/1/1تا1401/12/29 بازرسی.نگهداری.تعمیر دستگاههای همو دیالیز پیمانکار 
    10/179/708ریال 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    12/504/007 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    13/720/476 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    6/437/760 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    14/163/072 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    10/179/708 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    14/163/072 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    12/835/284 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    12/835/284 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    12/061/411 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    10/622/304 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    20/000/000ریال 1401/1/1تا1401/12/29 اجاره شش دانگ واحدمسکونی به مساحت300متر پیمانکار 
    247/968/750 1401/1/1تا1401/12/29 شش دانگ منزل مسکونی در سه طبقه وهرطبقه یک واحد پیمانکار 
1401/4/12 1739 3/000/000 1401/5/1تا1402/5/1   پیمانکار 
    1/490/000/000 1401/3/20تا1401/5/20 اجرای محوطه سازی شبکه بهداشت و درمان زهک پیمانکار 
    712/014/160 1401/1/1تا1401/12/29 خدمات مرتبط بانرم افزار نظام نوین مالی پیمانکار 
    1/980/000/000 1401/5/1تا1401/11/30 استفاده پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی از کلیه فضای باشگاه پیمانکار 
    راسا توسط کارفرما محاسبه میشود 1401/1/1تا1401/12/29 واگذاری خدمات دارویی هیرمند پیمانکار 
    پرداخت توسط طرف دوم 1401/5/1تا1402/5/1 تامین و توزیع کلیه داروهای مربوط به بیماران هموفیلی و تالاسمی دانشگاه پیمانکار 
    432/000/000 1401/5/1تا1401/6/15 اجاره ساختمان اموزشگاه ریحانه پیمانکار 
    432/000/000 1401/5/1تا1401/6/15 اجاره ساختمان اموزشگاه میثاق پیمانکار 
1401/1/2 996 100/000/000 1401/2/1تا1402/1/31 مشاورت رییس دانشگاه درامور عمرانی پیمانکار 
    مبلغ مطابق با سازمان استانداردملی کشور 1401/4/28تا1402/4/28 باموضوع انجام ازمون های مورد درخواست بر روی کلیه مواد اولیه پیمانکار 
    10/159/590 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    12/473/160 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    12/473/160 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    12/473/160 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    12/473/160 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    10/964/310 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    12/473/160 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    12/070/800 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    9/254/280 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    4230ریال 1401/1/1تا1401/12/29 اجرای عملیات دفن بهداشتی زباله های بیمارستان امام خمینی ره پیمانکار 
    12/070/800 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    9/254/280 1401/1/1تایکسال حق فنی پیمانکار 
    240/000/000ریال 1401/5/1تا1402/5/1 سرویس دوره ای تعمیرات و نگهداری7دستگاه اکسیژن سازبصورت سرویس هر سه ماه یکبار پیمانکار 
    داروخانه باید هرماه لیست بیماران را به معاونت غذا و دارو بدهد 1401/2/1تا1402/2/1 مساعدت دارویی به بیماران خاص پیمانکار 
    داروخانه باید هرماه لیست بیماران را به معاونت غذا و دارو بدهد 1401/4/13تا1402/4/13 مساعدت دارویی به بیماران خاص پیمانکار 
    به ازای هرساعت کارکرد خودرو 200/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژو405 پیمانکار 
    به ازای هرساعت کارکرد خودرو 200/000 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژو405 پیمانکار 
    به ازای هرساعت کارکرد خودرو 200/000ریال 1401/5/9تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژو405 پیمانکار 
    به ازای هرساعت کارکرد خودرو 200/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو تیبا2 پیمانکار 
    هرساعت175/000ریال 1401/3/1تا1401/4/31 اجاره خودرو تیبا2 پیمانکار 
    ماهیانه260/000/000ریال 1401/5/11تا1401/12/29 اتوبوس جهت سرویس دهی پرسنل بیمارستان پیمانکار 
1401/5/1 15/948 هرساعت 250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 راننده استیجاری خودرو سمند پیمانکار 
1401/5/1 15/985 هرساعت 250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو  پیمانکار 
    هرساعت 250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو  پیمانکار 
    هرساعت 250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو  پیمانکار 
    هرساعت 250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو  پیمانکار 
    هرساعت 250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو  پیمانکار 
    هرساعت 250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو  پیمانکار 
    هرساعت 250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو  پیمانکار 
    هرساعت 250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
      1401/7/1تا1402/6/31   پیمانکار 
    هرساعت 250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    هرساعت 250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    هرساعت 250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
      1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
      1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
1401/5/30 16/2338 250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
      1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو سمند پیمانکار 
1401/5/1 1578   1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
1401/5/30 8756   1401/6/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو ساینا پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
1401/5/1 6324 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژو405 پیمانکار 
1401/5/1 6322 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژو405 پیمانکار 
1401/5/1 6326 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژو405 پیمانکار 
1401/5/1 6330 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژوپارس پیمانکار 
1401/5/1 6328 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژو405 پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژوپارس پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژو405 پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژو405 پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژوپارس پیمانکار 
1401/5/9 4860 207ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو دنا پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو سمند پیمانکار 
1401/5/1 6334 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژوپارس پیمانکار 
  704 250ساعت هر ساعت250/000ریا 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژو405 پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژوپارس پیمانکار 
1401/5/9 4860 225ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژوپارس پیمانکار 
1401/6/1 16/2360 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژوپارس پیمانکار 
1401/4/29 702 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری ساینا پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو 405 پیمانکار 
1401/5/9 4860 225ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو 405 پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو 405 پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو 405 پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/6/1تا1402/4/31 اجاره خودرو سمند پیمانکار 
1401/5/30 16/2337 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو ام وی ام پیمانکار 
1401/6/2 838 ماهیانه2/025/948/403 1401/6/1تا1402/5/31 امور خدمات عمومی پیمانکار 
1401/4/28 696 270ساعت هرساعت300/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو ون دلیکا پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو 405 پیمانکار 
1401/5/1 1588 290ساعت هرساعت 300/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو 405 پیمانکار 
1401/5/9 4860 207ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژوپارس پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو 405 پیمانکار 
1401/5/9 4860 207ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو 405 پیمانکار 
1401/6/7 868 224/321/926/500ریال 1401/7/1تا1402/6/31 خرید مواد غذایی مورد نیاز برای ناهار و شام دانجویان معاونت اموزشی پیمانکار 
1401/6/7 869 11/071/012/500ریال 1401/7/1تا1402/6/31 واگذاری مدیریتی و انجام حجم کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذا پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/5/31 اجاره خودروسمند سون پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو 405 پیمانکار 
1401/7/10 11672 15/200/000ریال 1401/1/1تا1401/12/29 پشتیبانی فنی وب سایت اصلی دانشگاه پیمانکار 
1401/5/9 4860 207ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژوپارس پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو 405 پیمانکار 
1401/5/1 16/600 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو سواری تیبا پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
1401/5/9 4860 225ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو 405 پیمانکار 
1401/5/1 1581 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو 405 پیمانکار 
1401/5/1 1580 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو 405 پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو 405 پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو 405 پیمانکار 
    280ساعت هر ساعت 250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو سواری تیبا پیمانکار 
    280ساعت هر ساعت 250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    280ساعت هر ساعت 250/000ریا 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو 405 پیمانکار 
    280ساعت هر ساعت 250/000ریا 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژوپارس پیمانکار 
    ماههای31روزه302ساعت و30روزه294 1401/3/1تا1401/4/31 اجاره خودرو سواری تیبا2 پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو 405 پیمانکار 
    ماهیانه62/500/000ریال 1401/6/1تا1402/5/31 اجاره تمامی شش دانگ منزل مسکونی پیمانکار 
1401/6/1 7975 8/779/109/745ماهیانه 1401/6/1تا1402/5/31 خدمات عمومی پیمانکار 
    مبلغ کل8/500/000/000 1401/4/1تا1402/3/31 کلیه امور نگهداری بیمارستان امام خمینی وکلینیک تخصصی وحضرت علی بن موسی الرضا ع پیمانکار 
    ماهیانه18/000/000 1401/8/1تا1402/7/30 اجاره شش دانگ یک واحد مسکونی پیمانکار 
    ماهیانه12/000/000ریال 1401/3/1تا1402/2/31 اجاره تمامی شش دانگ منزل مسکونی233متر پیمانکار 
1401/4/29 702 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو سواری ساینا پیمانکار 
1401/4/29 704 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو405 پیمانکار 
1401/4/28 696 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو وانت پیمانکار 
1401/5/9 4860 207ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو405 پیمانکار 
1401/5/1 16/600 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو تیبا پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو405 پیمانکار 
  1581 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو405 پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو405 پیمانکار 
    250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو405 پیمانکار 
1401/5/1 2704 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو405 پیمانکار 
    280ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو تیبا پیمانکار 
    280ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    280ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
    280ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژوپارس پیمانکار 
    294ساعت هرساعت175000ریال 1401/3/1تا1401/4/31 اجاره خودرو تیبا2 پیمانکار 
1401/5/9 4860 225ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
    62/500/000 1401/6/1تا1402/5/31 اجاره تمامی شش دانگ منزل مسکونی پیمانکار 
    280ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو سواری تیبا پیمانکار 
1401/5/1 1216 208ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    995/570/000ریال 1401/5/28تا1401/6/27 انجام رنگ امیزی بخش و راهروی ورودی زنان و زایمان پیمانکار 
1401/5/1 1218 208ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
1401/5/1 1217 208ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
1401/5/9 4860 225ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پارس پیمانکار 
    250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
    280ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
    280ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پارس پیمانکار 
    280ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
    هرجلسه800/000ریال 8جلسه 1401/5/1تا1401/5/31 اجاره سالن هلال احمر پیمانکار 
1401/5/1 1582 250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
    1/490/000/000ریال 1401/3/20تا1401/6/20 اجرای محوطه سازی و حمل نخاله های ساختمانی شبکه بهداشت زهک پیمانکار 
    13/000/000/000ریال ماهیانه 1401/6/26تا1402/6/25 خریدایمپلنت های مورد استفاده در جراحی موردنیاز بیمارستان امیر پیمانکار 
    250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی 405SLX پیمانکار 
    280ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی پیکان وانت پیمانکار 
    ماهیانه نفری 1/000/000ریال 1401/3/1تا1401/12/29 اجاره سالن ورزشی جمال زهی پیمانکار 
    ماهیانه6/620/000 1401/5/1تا1402/4/31 سرویس دوره ای و تعمیر یکدستگاه ریورس اسمزROپرتابل پیمانکار 
    250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 خودرو پژو پیمانکار 
    208ساعت هرساعت250/000ریال 1401/6/1تا1402/4/31 اجاره خودرو تیبا پیمانکار 
1401/5/1 1584 250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
1401/6/1 7975 ماهیانه8/779/109/745 1401/6/1تا1402/5/31 امور خدمات عمومی پیمانکار 
1401/5/1 1585 250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پارس پیمانکار 
    208ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/6/15تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    1/490/000/000 1401/3/20تا1401/6/20 اجرای محوطه سازی و حمل نخاله های ساختمانی شبکه بهداشت زهک پیمانکار 
1401/5/1 1586 250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو تیبا پیمانکار 
1401/5/1 1579 250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو تیبا پیمانکار 
1401/5/1 1589 250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
1401/5/1 1587 250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
1401/5/1 1583 250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
1401/5/1 5720 280ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 پیکان وانت پیمانکار 
    208ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 خودرو پژو405 پیمانکار 
    270ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
    250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو پارس پیمانکار 
    57/500/000 1401/10/1تا1402/9/30 اجاره خودرو تاکسی ون پیمانکار 
      1401/1/1تا1403/12/23 ارایه خدمات پشتیبانی پیمانکار 
    208ساعت هرساعت250/000ریال 1401/4/18تا1402/4/31 اجاره خودرو کوییک پیمانکار 
1401/5/1 2706 250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژوپارس پیمانکار 
1401/5/1 2711 250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو سمند پیمانکار 
1401/5/1 2721 250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پزو405 پیمانکار 
1401/5/1 5720 280ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیکان وانت پیمانکار 
    242/187/221 1401/1/1تا1401/12/29 توسعه و نگهداری نرم افزارها پیمانکار 
    270ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 خودرو تیبا پیمانکار 
    270ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 خودرو 405 پیمانکار 
    270ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    270ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    270ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    270ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 پژو405 پیمانکار 
    250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 پژو پارس پیمانکار 
    270ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 پژو405 پیمانکار 
1401/6/29 1740 44/000/00 1401/6/25تا1401/12/25 ویزیت و اعمال جراحی ها پیمانکار 
1401/7/1 1868 250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/7/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    270ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
1401/4/31 1252 208ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پیمانکار 
    270ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو سواری  پیمانکار 
1401/4/31 1253 208ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1401/4/31 اجاره خودرو پزو405 پیمانکار 
1401/5/1 5720 280ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 خودرو پیکان وانت پیمانکار 
1401/7/6 1401/1/2872 180/000/000 1401/1/1تا1402/1/1 اجاره شش دانگ یک واحد مسکونی پیمانکار 
    120/000/000 1401/7/1تا1402/7/1 اجاره ساختمان خوابگاه دانشجویی پیمانکار 
1401/6/28 10960 7/000/000/000ریال 1401/6/24بمدت دو ماه احداث خانه بهداشت پشت دشت شهرستان هامون پیمانکار 
1401/6/24 10193 باتوجه به سن کودک متفاوت است 1401/7/1تا1402/6/31 انجام امور مهد پیمانکار 
1401/4/16 973 216ساعت هرساعت175/000ریال 1401/4/18تا1401/4/31 اجاره خودرو کوییک پیمانکار 
1401/4/31 1254 208ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پزو405 پیمانکار 
1401/5/1 16/608 270ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
1401/4/31 1252 208ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو سواری تیبا2 پیمانکار 
1401/4/31 1219 208ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
1401/6/1 1641 ریال125/000/000 1401/6/1تا1402/5/31 نگهداری کلیه سیستم های سردخانه سرد واکسن پیمانکار 
    994/120/000ریال 1401/5/28تا1401/6/27 رنگ امیزی اشپزخانه و nicu پیمانکار 
1401/7/9 989 132/000/000ریال 1401/7/16تا1401/10/30 جهت دانشجویان پیمانکار 
1401/7/9 988 156/000/000ریال 1401/7/9تا1401/10/30 اجاره 5جلسه پیمانکار 
    207ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
    207ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو  پیمانکار 
1401/7/2 10526 119/330/000/000ریال 1401/7/1تا1402/6/31 خدمات عمومی پیمانکار 
    125/000/000ریال 1401/6/1تا1402/5/31 سرویس و نگهداری کلیه سیستم های سردخانه پیمانکار 
    7/000/000/000ریال 1401/6/14بمدت 2ماه احداث خانه بهداشت پشت دشت شهرستان هامون پیمانکار 
    208ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو تیبا پیمانکار 
    330/000/000ریال 1401/7/15تا1401/12/1 اجاره 20جلسه پیمانکار 
    207ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
    207ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژوپارس پیمانکار 
    207ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
    207ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
1401/5/9 4860 225ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
    هر پرس 154/000ریال 1401/7/1تا1402/6/31 انجام کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذا پیمانکار 
1401/5/6 580 250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/8تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
    270ساعت هرساعت 250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
    227ساعت هرساعت 250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
1401/6/22 10060 13/000/000/000 1401/6/26تا1402/6/25 خرید ایمپلنت های مورد استفاده در جراحی ها پیمانکار 
    هرجلسه 90دقیقه ای 800/000ریال 1401/2/1تا1402/1/31 برگزاری کلاس های اموزش های هنگام ازدواج پیمانکار 
1401/6/1 3358 هرجلسه 90دقیقه ای 800/000ریال 1401/6/1تا1402/5/31 برگزاری کلاس های اموزش های هنگام ازدواج پیمانکار 
1401/6/1 3359 هرجلسه 90دقیقه ای 800/000ریال 1401/6/1تا1402/5/31 برگزاری کلاس های اموزش های هنگام ازدواج پیمانکار 
    162/500/000ریال 1401/7/1تا1401/12/29 واگذاری تمامی ملک شهراری واقع در خیابان باقری بصورت اجاره پیمانکار 
1401/7/4 10639 42/667/000/000ریال 1401/7/1تا1402/6/31 خدمات عمومی پیمانکار 
    80/023/500/000 1401/7/1تا1402/6/31 خدمات عمومی پیمانکار 
    1/546/450/000ریال 1401/6/7تا1401/12/29   پیمانکار 
    براساس تعرفه مصوب هیت وزیران 1401/5/1تا1405/4/1 پذیرش و ارایه کلیه خدمات تشخیصی و درمانی بیمه شدگان پیمانکار 
    براساس نوع ازمایشات درخواستی ظرف قرارداد 1401/7/22تا1402/7/22 انجام ازمون های مورد درخواست بر رروی کلیه مواد اولیه پیمانکار 
1401/6/30 1401/1922 ماهیانه120000000ریال 1401/7/1تا1402/7/1 اجاره ساختمان خوابگاه دانشجویی پیمانکار 
1401/7/23 16/2879 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/7/23تا1402/4/31 اجاره خودرو پزو405 پیمانکار 
    100/000/000ریال ماهیانه 1401/7/1تا1401/12/29 مینی بوس پیمانکار 
1401/4/30 519 250ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره حودرو سواری پژو405 پیمانکار 
1401/7/4 1064 80/023/500/000 1401/7/1تا1402/6/31 واگذاری خدمات عمومی پیمانکار 
1401/8/15 14294 11/176/219 1401/5/4تا1401/12/29 حق فنی پیمانکار 
1401/4/29 509 250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
1401/1/1 3 ماهیانه19/800/000ریال 1401/1/1تا1402/12/29 ارایه خدمات پشتیبانی پیمانکار 
    300/000/000مبلغ کل  1401/8/4تا1401/11/15 حسابرسی پیمانکار 
1401/5/9 4860 207ساعت به اجزای هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 خودرو ساینا پیمانکار 
    250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
1401/7/23 16/2879 250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/7/23تا1402/4/31 اجاره پژو405 پیمانکار 
    280ساعت هرساعت250/000ریال 1401/7/24تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
    250ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/21 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
    11/176/219 1401/5/4تا1401/12/29 حق فنی پیمانکار 
1401/8/29 8683 هرجلسه نود دقیقه ای800/000ریال 1401/6/1تا1402/5/31 برگزاری کلاس های اموزش های هنگام ازدواج پیمانکار 
1401/8/29 8684 هرجلسه نود دقیقه ای800/000ریال 1401/6/1تا1402/5/31 برگزاری کلاس های اموزش های هنگام ازدواج پیمانکار 
    هرجلسه نود دقیقه ای800/000ریال 1401/6/1تا1402/5/31 برگزاری کلاس های اموزش های هنگام ازدواج پیمانکار 
    44/517/000/000ریال 1401/7/1تا1402/6/31 واگذاری یا خرید خدمت نیروهای شرکتی پیمانکار 
    2/883/000/000ریال 1401/7/1تا1402/7/31 خرید خدمت نیروی انسانی پیمانکار 
    5/828/000/000ریال 1401/7/1تا1402/6/31 خرید خدمت نیروی انسانی پیمانکار 
    5/463/000/000ریال 1401/7/1تا1402/6/31 خرید خدمت نیروی انسانی پیمانکار 
1401/6/15 1650 5/952/000/000ریال 1401/7/1تا1402/6/31 خرید خدمت نیروی انسانی پیمانکار 
    2/821/000/000ریال 1401/7/1تا1402/6/31 خرید خدمت نیروی انسانی پیمانکار 
1401/5/9 4860 207ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژو405 پیمانکار 
1401/5/9 4860 207ساعت هرساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودروی سواری پژو پارس پیمانکار 
    هرجلسه 90دقیقه ای 800/000ریال 1401/6/1تا1402/5/31 برگزاری کلاس های اموزش های هنگام ازدواج پیمانکار 
  1390 ماهیانه 19/000/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره تمامی شش دانگ واحد مسکونی پیمانکار 
1401/6/30 2243 ماهیانه20/000/000ریال 1401/7/1تا1402/6/31 اجاره تمامی شش دانگ واحد مسکونی پیمانکار 
1401/3/31 1079 ماهیانه19/000/000ریال 1401/4/1تا1402/3/31 اجاره تمامی شش دانگ واحد مسکونی پیمانکار 
    طبق شرایط قانون کار 1401/7/1تا1402/6/31 جابه جایی نیروی شرکتی هیرمند زاریس شرق بنام مرتضی زادمیر پیمانکار 
    طبق شرایط قانون کار 1401/7/1تا1402/6/31 جابه جایی نیروی شرکتی هیرمند زاریس شرق بنام صادق سرگزی پیمانکار 
    طبق شرایط قانون کار 1401/7/1تا1402/6/31 جابه جایی نیروی شرکتی هیرمند زاریس شرق بنام وحید ملاشاهی  پیمانکار 
    طبق شرایط قانون کار 1401/7/1تا1402/6/31 جابه جایی نیروی شرکتی هیرمند زاریس شرق بنام سید محمدرضا طباطبایی.محمدمیرخزیمه.مجتبی کیان منش.رضا سنجرانی پیمانکار 
    طبق شرایط قانون کار 1401/7/1تا1402/6/31 جابه جایی نیروی شرکتی هیرمند زاریس شرق بنام فرهنگ شهرکی.قائم میرزایی.رضامیر.حسین پیری.سمیه نهاری پیمانکار 
    44/517/000/000ریال 1401/7/1تا1401/6/31 واگذاری یا خرید خدمت نیروهای شرکتی پیمانکار 
    270ساعت هرساعت250/000ریال 1401/8/29تا1402/4/31 اجاره خودرو پزو405 پیمانکار 
    1/458/093/000ریال 1401/7/20تا1402/7/19 ارایه خدمات پشتیبانی پیمانکار 
1401/9/7 3215 20/000/000ریال ماهیانه 1401/9/10تا1402/9/9 استفاده مسکونی پانسیون پزشک پیمانکار 
    13277880ریال 1401/1/23تا1401/12/29 حق فنی پیمانکار 
    216ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/9/6تا1402/4/31 اجاره خودرو سواری تیبا پیمانکار 
    طبق شرایط قانون کار 1401/9/9تا پایان قرارداد تفاهم نامه جابه جایی نیروی شرکت فانوس کویر سیستان بنام مهدی شیخ پیمانکار 
    482/320/000ریال 1401/1/1تا1401/12/29 پشتیبانی نرم افزار پست الکترونیک فارسی پیمانکار 
    1/070/000/000ریال 1401/6/6تا1401/6/27 پشتیبانی وعده های غذایی و 2دستگاه اتوبوس برای 35نفر پیمانکار 
1400/12/28 28712 9/737/112ریال 1401/1/1بمدت یکسال حق فنی پیمانکار 
1400/12/28 28700 13/720/476 1401/1/1بمدت یکسال حق فنی پیمانکار 
1400/12/28 28706 11/618/816ریال 1401/1/1بمدت یکسال حق فنی پیمانکار 
1400/12/28 28702 9/737/112 1401/1/1بمدت یکسال حق فنی پیمانکار 
1400/12/28 28698 8/078/048 1401/1/1بمدت یکسال حق فنی پیمانکار 
1400/12/28 28708 10/662/304ریال 1401/1/1بمدت یکسال حق فنی پیمانکار 
1400/12/28 28710 10/662/304 1401/1/1بمدت یکسال حق فنی پیمانکار 
    1/563/181/200ریال برای یکسال 1401/9/1تا1402/8/30 پشتیبانی و نگهداری رفع خطاهای احتمالی نرم افزار پیمانکار 
    207ساعت هر ساعت250/000ریال 1401/5/1تا1402/4/31 اجاره خودرو پژوپارس پیمانکار 
1400/12/28 28704 9/737/112ریال 1401/1/1بمدت یکسال حق فنی پیمانکار 
1401/9/3 3197 مجموع دو واحد40/000/000ریال 1401/9/5تا1402/9/4 اجاره دو واحد مسکونی پیمانکار 
1401/8/15