رادیو دانشگاه شماره یازدهم تیرماه ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۵۱۴
رادیو دانشگاه شماره یازدهم تیرماه ۱۴۰۱

گوینده: مهدیه بازی

کارشناس برنامه: مهندس  نورعلی اصغری کارشناس گزش جانوران زهراگین معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل

موضوع برنامه : مارگزیدگی


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۴۰۱