اطلاعیه‌و دستورالعمل های دارویی - آرشیو

پزشک محترم متعهد به خدمت / ضریب k درمان

سامانه پیامکی پایش متخصصین متعهد خدمت و ضریب K راه اندازی شد

رییس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی زابل، از راه اندازی سامانه پیامکی جهت پایش متخصصین متعهد خدمت و ضریب K درمان خبر داد.

ادامه مطلب