اطلاعیه‌و دستورالعمل های دارویی - آرشیو

فراخوان جذب یک نفر نیروی ماما دارای شماره نظام مامایی بصورت قراداد پزشک خانواده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد یک نفر نیرو در رشته مامایی دارای شماره نظام مامایی جهت خدمت در شبکه بهداشت و درمان هیرمند ( مرکز خدمات جامع سلامت برج میرگل ) بصورت قرارداد پزشک خانواده بکارگیری نمایند .

ادامه مطلب